Dokumenty

  Wykaz podstawowych dokumentów potrzebnych do dokonania czynności notarialnych:

  I. Do sporządzenia umowy zbycia lokalu mieszkalnego lub użytkowego:

  • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku),

  • zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn (jeżeli nabycie nastąpiło przed dniem 01.01.2007r. zaświadczenie jest wymagane tylko w przypadku gdy nastąpiło ono w drodze spadku lub zasiedzenia),

  • aktualny odpis z księgi wieczystej (ewentualnie numer księgi wieczystej),

  • dowody osobiste osób biorących w udział w czynności oraz ich numery NIP,

  II. Do sporządzenia umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego:

  • zaświadczenie ze spółdzielni, stwierdzające, komu przysługuje prawo do tego lokalu, jeżeli własnościowe prawo nie ma założonej księgi wieczystej, wzmianka o tym powinna być zawarta w zaświadczeniu,

  • zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn (jeżeli nabycie nastąpiło przed dniem 01.01.2007r. zaświadczenie jest wymagane tylko w przypadku gdy nastąpiło ono w drodze spadku lub zasiedzenia),

  • aktualny odpis z księgi wieczystej (ewentualnie numer księgi wieczystej),

  • dowody osobiste osób biorących w udział w czynności oraz ich numery NIP

  III. Do sporządzenia umowy zbycia nieruchomości stanowiącej zabudowaną bądź niezabudowaną działkę gruntu:

  • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku),

  • wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej (wydaje właściwe Starostwo Powiatowe),

  • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu na danym obszarze (wydaje właściwy Urząd Gminy),

  • zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn (jeżeli nabycie nastąpiło przed dniem 01.01.2007, zaświadczenie jest wymagane tylko w przypadku gdy nastąpiło ono w drodze spadku lub zasiedzenia),

  • aktualny odpis z księgi wieczystej (ewentualnie numer księgi wieczystej),

  • dowody osobiste osób biorących w udział w czynności oraz ich numery NIP,

IV. Do ustanowienia odrębnej własności lokalu:

  • zaświadczenie wydane przez starostę, stwierdzające, że lokal jest samodzielnym lokalem w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali,

  • rzut odpowiednich kondygnacji budynku z zaznaczonymi lokalami wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi, a w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym - także na wyrysie z operatu ewidencyjnego,

  • wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej (wydaje właściwe Starostwo Powiatowe),

  • wypis z kartoteki lokali (wydaje Starostwo Powiatowe),

  • aktualny odpis z księgi wieczystej (ewentualnie numer księgi wieczystej),

  • dowody osobiste osób biorących w udział w czynności oraz ich numery NIP.

V. Do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia:

  • akt zgonu spadkodawcy,

  • akty urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie,

  • akty małżeństwa pozostałych spadkobierców,

  • numer PESEL spadkodawcy (może być unieważniony dowód osobisty zmarłego),

  • dowody osobiste osób biorących w udział w czynności oraz ich numery NIP,

  • jeżeli któryś ze spadkobierców ustawowych nie dożył otwarcia spadku, osoby powołane do spadku w dalszej kolejności powinny dostarczyć jego odpis skrócony aktu zgonu,

  • w przypadku dziedziczenia testamentowego należy dostarczyć wszystkie testamenty, które sporządził spadkodawca,

  • jeżeli jakiś testament został notarialnie lub sądownie otwarty i ogłoszony, należy dostarczyć protokół z dokonania tej czynności,

  • jeżeli któryś ze spadkobierców składał oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku albo zawarta była umowa o zrzeczenie się dziedziczenia, należy dostarczyć wypisy aktów notarialnych dokumentujących te czynności.


   W przypadku złożenia wniosku o założenie księgi wieczystej, prócz dokumentów stwierdzających nabycie nieruchomości, należy załączyć dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości:

   - wypis z rejestru gruntów,

   - wyrys z mapy ewidencyjnej,

   - wykaz zmian gruntowych sporządzony przez geodetę

   Dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości muszą posiadać zapis, że stanowią podstawę wpisu do księgi wieczystej.

   Przy dokonywaniu czynności notariusz pobiera: podatki w wysokości przewidzianej w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych lub w ustawie o podatku od spadków i darowizn, opłaty sądowe w wysokości określonej w ustawie o kosztach sądowych, wynagrodzenie notarialne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, wraz z należnym podatkiem VAT.