Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991r. prawo o notariacie, w ramach prowadzenia  kancelarii notarialnej notariusz dokonuje następujących czynności:

 • 1)sporządza akty notarialne.
 • 1a)sporządza akty poświadczenia dziedziczenia.
 • 1b) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego.
 • 1c) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495)
 • 2) sporządza poświadczenia.
 • 3) (uchylony).
 • 4) spisuje protokoły.
 • 5) sporządza protesty weksli i czeków.
 • 6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • 7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.
 • 7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.
 • 8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.
 • 8a) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej.
 • 9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

.